כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

סנהדרין מ"ו (ע"א) - לימוד מקל וחומר


סנהדרין מ"ו (ע"א):

אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך קל וחומר על דמן של צדיקים.

רבי מאיר דורש הביטוי כי קללת אלוקים תלוי מלשון "קל לית אני" (רש"י) ששכינה מצטערת עם צערו.
וממשיך ר"מ על פי דרכו (עי' משנת נגעים על ק"ו מצרעת הבית) כשרואה מידת הרחמים במקום הדין, קל וחומר שיהו רחמים במקום הרחמים.
רבי מאיר דווקא מפרשת נגעים ומפרשת "קללת אלוקים תלוי", דווקא משם, הוא לומד על מידת הרחמים המרובה של תורה.
זה רבי מאיר שהאיר מחשכים ובתוך הרשעה והנגעים מצא את נקודת האור המלמדת על רחמנותו יתברך.

-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.