כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

שבת כ"ה (ע"א) - לימוד מקל וחומרשבת כ"ה (ע"א):

מה מעשר הקל אמרה תורה לא בערתי ממנו בטמא קדש חמור לא כל שכן.

בסוגיא זו קראה הגמ' למעשר בשם קל ולקדש בשם חמור.
נראה שהחמור והקל נערכים על פי מגבלותיהם – גבולותיהם. הגבול ממידת הדין הוא וההתפשטות ממדת החסד.
הקל מתבטא בפחות גבולות והחמור בגבולות יתירים.
כך מעשר לעומת הקדש הרי הוא קל לעומת חמור שהמעשר אין כ"כ גבולות באכילתו ושימושו ובקדש יש גבולות רבים.


-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.