כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

מכילתא בא (י"ז, ז') - לימוד מקל וחומר


מכילתא בא י"ב (ז'):

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה' -
שפטים משונים זה מזה של אבן היתה נמסת ושל עץ היתה נרקבת ושל מתכת נעשית חררה שנאמר: ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים (במדבר לג ד)
ויש אומרים: של אבן נרקבת ושל עץ נמסית.
ר' נתן אומר: שפטים - שפוט שופטי שפטים נרקבים, נבקקים, נגדעים, נשרפים, מצינו למדין שעבודה זרה לוקה בארבעה דרכים ועובדיה בשלשה: במכה, בהשחתה, ובמגפה.
אני ה' - מה שאי אפשר לבשר ודם לומר כן.
אני ה' - בשבועה אני נפרע מהם.
והלא דברים קל וחומר: ומה מדת פורענות מעוטה אמר הקב"ה לעשות ועשה, מדה טובה מרובה על אחת כמה וכמה.

ומה מידת פורענות מועטה מ"מ השפיע הקב"ה ועשה דברו, מדה טובה - חסד - שכל עניינו השפעת השפע, קל וחומר שכל שאמר לעשות ייעשה.
-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.