כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

מכילתא בא (י"ג) - לימוד מקל וחומר


מכילתא בא פרשה י"ג על הפסוק "כי אמרו כולנו מתים":

... והם לא היו יודעין שנשותיהן חשודות בעריות, וכולן בכורים מרווקים אחרים. הן עשו בסתר והקב"ה פרסם אותם. והרי דברים קל וחומר, ומה אם מדת פורענות מועטת, העושה בסתר הקדוש ב"ה מפרסמו, מדה טובה מרובה על אחת כמה וכמה.

מדת פורענות היא מידת הדין ומדה טובה היא מדת החסד. במידת הדין, שהיא הפורענות הבאה על המצרים, היא מידת הצמצום וההגבלה. אם כשהמדה היא צמצום ההשפעה ואעפ"כ הקב"ה מפרסמו והדבר מתפשט ומתרחב והולך ומשפיע, במידת החסד שעניינה השפעה והתפשטות והרחבה, על אחת כמה וכמה שהעושה בסתר הקב"ה מפרסמו והשפעתו מתרחבת ומתפשטת.


לדוגמאות נוספות המתייחסות למידה טובה המרובה ממידת פורענות ראו כאן


-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.