כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

סנהדרין מ"ב (ע"א) - לימוד מגזירה שוה


סנהדרין מ"ב (ע"א):

אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא החדש הזה וכתיב התם זה אלי ואנוהו.

עי' מצפה איתן שהביא ב"ב ט"ז ע"ב שעשו כפר בעיקר.

כתיב הכא "למה זה לי" וכתיב התם "זה אלי ואנווהו".

ובמסכת שבת דף פ"ו ע"ב דרשו החדש הזה לכם בגזירה שוה.

כתיב הכא "בחדש הזה באו מדבר סיני" וכתיב התם "החדש הזה לכם".

ונראה שכוונתו שפסוקים אלו ניתנו לידרש בגזירה שוה.

-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.