לעמוד הראשי לעמוד הראשי על חשיבות לימוד המצוות כללי לימוד דוגמאות ממצוות הפרשה פרסומים על המצוות צור קשר לאתר ישיבת מעלות

  מצוה ברה - חלק א'



  חלק זה עוסק במצוות יומיומיות ובסיסיות - אמונה, אהבת ה', תפילה, תפילין, ציצית וכדומה (מצוות א'-י"ט).

  עיון שיטתי בספר המצוות של הרמב"ם, הכולל העמקה בלשונותיו, במקורותיו, ובהשוואת שיטתו למוני מצוות נוספים. העיון בשיטת הרמב"ם חושף את היסודות ההלכתיים והאמוניים של המצוות.
  הספר כולל מבוא נרחב על מנין המצוות ועל סוגי המצוות השונים.

  לתוכן מורחב לחץ כאן

  מחיר הספר: 35 ש"ח (+ 10 ש"ח תוספת משלוח).

  ניתן להזמין את הספר במשרדי ישיבת מעלות או בטופס זה





  לחץ כאן למידע על ספרים נוספים בהוצאת ישיבת מעלות









  תוכן מורחב


  מבוא
  מנין המצות בו תתבאר חשיבות מנין תרי"ג המצוות
  לימוד המצוות בו תתבאר חשיבות לימוד המצוות
  מגמות שונות במנין המצוות עיון בהקדמת הרמב"ם לספר המצוות

  המצוות לסוגיהן
  א. משנת המצוות להרמב"ם עיון כללי בשרשי ספר המצוות
  ב. "תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני" בו יתבארו שיטות הראשונים ביסוד תוקף מצוות התורה אם הוא מן האבות או ממעמד הר סיני
  ג. י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן בו תתבאר שיטתו המיוחדת של הרמב"ם בגדרי המידות שהתורה נדרשת בהן
  ד. מצוות דרבנן בו יתבארו שיטות הרמב"ם והרמב"ן בלאו דלא תסור ותוקף תקנות חכמים
  ה. מנהג ישראל בו יתבארו שיטות ראשונים ואחרונים בתוקף מנהג ישראל ומקורו
  ו. מידות חסידות ולפנים משורת הדין בו יתבארו לשונות הרמב"ם ושיטות ראשונים ואחרונים בתוקף מדות חסידות ומקורן

  ספר המצוות
  מצוה א' - אמונה
  האמונה - שורש למצוות או מצוה בפני עצמה מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן
  סגנונה של מצות האמונה מדוע לא נאמרה מצות האמונה בלשון ציווי
  "אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה שמענום הסבר הרמב"ם ושאר ראשונים

  מצוה ב' - יחוד ה'
  היחוד כמצוה בפני עצמה ביאור מחלוקת הראשונים אם למנות את יחוד ה' כמצוה בפני עצמה
  שמע ישראל האם יחוד ה' היא מצוה לישראל או מצוה כללית. הבדל בין ספה"מ ליד החזקה

  מצוה ג' - אהבת ה'
  התבוננות דרכו של האדם לאהבת ה'. שיטת הרמב"ם לעומת שיטות אחרות
  התבוננות במצוותיו מאמריו ופעולותיו ביאור ההבדלים בין ספה"מ ליד החזקה
  "ואהבת את ה' אלוהיך" דרשות הספרי על הפסוק ושיטת הרמב"ם בהבאתן בספר המצוות וביד החזקה
  "ואהבת... בכל נפשך" חיוב מסירות נפש על אהבת ה'. יישוב פסק הרמב"ם
  עבודה מאהבה ביאור פרק י' מהלכות תשובה

  מצוה ד' - יראת ה'
  יראת העונש ויראת הרוממות ביאור סתירת הרמב"ם בין ספה"מ לבין היד החזקה בהגדרת מצות היראה
  היראה למדרגותיה לשונות הרמב"ם בפיהמ"ש ובמורה נבוכים
  אהבה ויראה קביעת היחס הברור ביניהן

  מצוה ה' - תפילה
  התפילה לאורם של הרמב"ם והרמב"ן ביאור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן במצות התפילה
  "מצות עשה להתפלל בכל יום" ביאור מקורו של הרמב"ם למצוה להתפלל בכל יום
  ערב ובקר וצהרים אשיחה מקור התפילות מן האבות וכנגד קרבנות
  נכח המקדש התפילה נכח המקדש כיסוד במצות התפילה

  מצוה ו' - "ובו תדבק"
  בירור מקור המצוה ומקומה בתרי"ג מצוות שיטות הראשונים במנין המצוה והגדרתה
  הגדרות שונות למצות הדבקות דקדוק לשונות הרמב"ם ושאר ראשונים
  מטעמי המצוה טעמי המצוה והשפעתה על האדם

  מצוה ז' - שבועה
  גדריה של מצות השבועה דקדוק לשונות הרמב"ם בהגדרת המצוה
  שיטות הראשונים במצות השבועה
  מנין שנשבעים לקיים את המצוות מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן
  מטעמי השבועה טעמי המצוה
  כוחו של דיבור

  מצוה ח' - "והלכת בדרכיו"
  מקומה ומקורה של מצות "והלכת בדרכיו" מחלוקת הראשונים במנינה ובמקורה של המצוה
  ההגדרות השונות להליכה בדרך ה' לשונות הרמב"ם ושאר ראשונים
  ההליכה בדרכיו בראי האמונה והמחשבה עיקר תכלית הבריאה והאדם ללכת בדרך ה'

  מצוה ט' - קידוש ה'
  מסירות נפש המצוה לחיות או למות על קידוש ה'. לשונות הרמב"ם
  "בתוך בני ישראל" גדר הפרהסיא לקידוש ה'
  עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים מחלוקת ראשונים על שייכות ג' עבירות למצות קידוש ה'
  יעבור ואל יהרג מסירות נפש במקום שלא חייבה תורה, מחלוקת הרמב"ם ושאר ראשונים

  מצוה י' - קריאת שמע
  גדרי המצוה מן התורה הגדרות שונות למצוה מן התורה
  מה הוא קורא איזה פרשיות חובתן מן התורה, השיטות השונות
  קריאת שמע ערבית ושחרית מצוה אחת או שתיים מכלל התרי"ג
  מצות עשה שהזמן גרמה חידושה המיוחד של מצות קריאת שמע הוא בזמנים שנתנה לה התורה

  מצוה י"א - תלמוד תורה
  ביאור השיטות במנין מצות תלמוד תורה ללמוד וללמד. החיוב לבנים ולתלמידים

  מצוות י"ב, י"ג - תפילין
  מצות תפילין - באחת או בשתיים תפילין של יד ושל ראש במנין המצוות
  קשר של תפילין דקדוק לשונות הרמב"ם
  "מעשה תפילין" גדר הכשר המצוה לרמב"ם
  פטור נשים במצות תפילין
  בדין הנחת תפילין כל היום
  מטבע של ברכות תפילין על פי שיטת הרמב"ם

  מצוה י"ד - ציצית
  התכלת והלבן - מצוה אחת לשונות הרמב"ם
  פירושה של המילה ציצית שני פירושים למילה ציצית על פי הרמב"ם
  ועשו להם ציצית דין תעשה ולא מן העשוי בציצית
  ...וציוונו להתעטף בציצית הציצית כמצוה הכרחית לכל אדם

  מצוה ט"ו - מזוזה
  "מעשה מזוזה" עשיית המזוזה כחלק מן המצוה
  חובת הבית או חובת הדר לשונות הרמב"ם ושאר ראשונים ואחרונים בגדר המצוה
  "לקבוע מזוזה בפתחי השערים" חיוב דלת במצות מזוזה

  מצוה ט"ז - הקהל
  הגדרת המצוה להקהל או לקרוא בתורה
  הקהל - חובת יחיד או חובת ציבור?
  חיוב קטנים ונשים בהקהל גדר ליתן שכר למביאיהן
  הלכות הקהל

  מצוות י"ז, י"ח - כתיבת ספר תורה
  סדר המצוות והגדרתן מצות מלך ומצות הדיוט והיחס ביניהן
  לא יפרד ממנו המיוחד בספר תורה של מלך
  מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני גדר ספר תורה של יחיד
  דרכו של הרמב"ם בהבנת סוגיות הגמרא
  חיוב נשים בכתיבת ספר תורה וחיוב המצוה בזמן הזה

  מצוה י"ט - ברכת המזון
  הגדרת המצוה
  חיוב נשים בברכת המזון
  טעמי המצוה

  סדורן של מצוות
  "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך" הפתיחות והסיומים של ספר היד החזקה כמקור להבנת המצוות