פרשת שבוע לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בלק הרב יהושע ויצמן ז' תמוז תשע"ט

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.il
משוכתב ללא עריכה ע"פ שיעור מפי ראש הישיבה.


לחיות עם פרשת השבוע - בלק - האם המשיח יבוא מאתיופיה?


הזכרנו פעמים רבות את דברי הרמב"ם על המלך המשיח, הקושר זאת לקיבוץ גלויות. הפעם נעיין בהמשך דברי הרמב"ם, שעוסקים בפסוקים מן הפרשה (הל' מלכים פי"א ה"א):

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו, שנאמר: "ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'", ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשו, ושם הוא אומר: "אראנו ולא עתה" - זה דוד, "אשורנו ולא קרוב" - זה מלך המשיח, "דרך כוכב מיעקב" - זה דוד, "וקם שבט מישראל" - זה מלך המשיח, "ומחץ פאתי מואב" - זה דוד, וכן הוא אומר: "ויך את מואב וימדדם בחבל", "וקרקר כל בני שת" - זה המלך המשיח, שנאמר בו: "ומשלו מים עד ים", "והיה אדום ירשה" - זה דוד, שנאמר: "ותהי אדום לדוד לעבדים וגו'", "והיה ירשה וגו'" - זה המלך המשיח, שנאמר: "ועלו מושיעים בהר ציון וגו'".

בתחילת דבריו אומר הרמב"ם, שקיבוץ גלויות זה המקור בתורה למלך המשיח.
יש כמה רמות בקיבוץ גלויות. יש גלויות שהיו קשורים במידה זו או אחרת לארץ ישראל, וגם לגלויות האחרות, ובבוא היום - הם באים לארץ. אך יש גלויות שהיו רחוקים, "מעבר לנהר הסמבטיון", כמו עשרת השבטים. הם היו רחוקים מן הארץ ומן העם, עד שחז"ל נחלקו האם עשרת השבטים עתידים לחזור (משנה סנהדרין פ"י מ"ג). הזכרנו בעבר את דברי הרב שמעון הורוויץ, שכל עוד לא חזרו עזרת השבטים - זה מעכב את הגאולה.
זכינו בדורנו לראות גם את חזרת יהודה ובנימין, אבל גם את חזרת עשרת השבטים, שבט דן - ששבו מאתיופיה, ושבט מנשה - שהולכים ושבים מהודו.

בהמשך מביא הרמב"ם פסוקים מן הפרשה ודורש אותם על דוד המלך ועל המלך המשיח. המקור הזה מדבר בצורה ישירה על המלך המשיח. זה יותר מפורש מדברי הרמב"ם בתחילת ההלכה, שמדברים על קיבוץ גלויות שעתיד להיעשות על ידי המלך המשיח.

יש לשאול - מדוע בלעם הוא זה שמספר לנו על המלך המשיח? מדוע זה לא כתוב בתורה בצורה מפורשת, מפי משה ומפי הגבורה?
בצורה דומה שאלו רבים מדוע העולם הבא ותחיית המתים לא מפורשים בכתוב. על שאלה זו עונה הרב קוק (עי' אורות עמ' ק"י). בזמן הבית הראשון, עם ישראל חי את החיים הממשיים בצורה מלאה - בית מקדש, נבואה ומלכות, והכלל מופיע בצורה שלמה. במצב כזה, עם ישראל מקבל את העוצמה מהחיים עצמם, וממילא אין צורך לחשוב על העתיד. כשההווה שלם - העתיד לא תופס מקום חשוב בחיים. על כן בימי הבית הראשון לא חשבו ולא דיברו על העולם הבא. המבט היה ממוקד בהווה השלם.
אך כאשר גלה עם ישראל מארצו, והכלל איבד את משמעותו, החיים הממשיים כבר לא מופיעים בצורה מלאה - צץ הדיבור על העולם הזה.

בצורה דומה ניתן לענות גם על דבריו של בלעם. בלעם ובלק חיו חיים שמנותקים מן החיים הממשיים. הם חיו בעולם של קסמים וכישופים. חייהם היו שטופים בתאוות ירודות וברדיפת ממון. על כן החיים עצמם לא מלאו את נפשם בתוכן ומשמעות. כאשר החיים לא מלאים בתוכן - האדם "בורח" אל המציאות הרוחנית. לכן בלעם הוא זה שרואה את המלך המשיח. הוא פונה את העתיד, כי ההווה שלו ריקני.
אברהם אבינו, משה רבינו - ואנו תלמידיהם, ממלאים את החיים הממשיים בתוכן אלוקי. אין אנו מחכים לעולם הבא כדי ליצוק תוכן ומשמעות לחיינו.

אנו חיים בדור נפלא, דור של קיבוץ גלויות. הניסים הגדולים ממלאים את חיינו בתוכן ומשמעות.
בתוכן יש עליות וירידות. הזכרנו פעמים רבות את דברי המהר"ץ חיות:

היה אז עם ישראל נפזרים בין עמים ולאומים שונים, אלה מצפון ואלה ממצרים וארץ יון וספרד וצרפת והודו ופרס, שאר המדינות אשר גרו שמה ישראל, והיו נבדלים זה מזה בלשוניהם בנימוסיהם, ולולי ה' בעוזרם לא היה אפשר בחוק הטבע שתושלם קבוצם להיות לעם אחד.

קליטת העליה היא משימה קשה, ולולי ה' בעזרנו, אין זה אפשרי בדרך הטבע. המשימה שלנו היא להפוך את המציאות הבלתי אפשרית למציאות טבעית, ולקלוט את כל העולים בצורה טובה. אנו בטוחים שה' בעזרנו, ובע"ה נעשה ונצליח.

בתקופה האחרונה התעורר הדיון ביחס לקליטת יהדות אתיופיה. ביקשנו מהרב דניאל אסרס, יליד אתיופיה, לשתף אותנו בתחושות ובמחשבות.

הרב דניאל אסרס:
כשהיינו באתיופיה, לא בכינו שרע לנו וכואב לנו. כאב לנו הריחוק מארץ ישראל. זה מה שהחזיק אותנו בדרכים הקשות, בקרבנות הרבים שהדרך גבתה, בניתוק מהמשפחה שהתרחש בדרכים אל הארץ. כשהגענו לארץ - בכינו על כך שאין לנו את בית המקדש.

הבעיה העיקרית של העדה האתיופית היא אובדן הסמכות. באתיופיה היתה לקייסים ולהורים סמכות, והם חינכו את הילדים בדרך טובה. כשהגיעו לארץ - נפגעה הסמכות הזאת. הקייסים איבדו את מעמדם. באתיופיה הם היו מנהיגי הקהילה והכל נעשה על פיהם. והנה בארץ, כשיש חתונה של בן העדה, הקייס מברך בסוף החופה. זו פגיעה במעמדו ובסמכותו של מנהיג הקהילה.
גם מקומם של ההורים במשפחה נפגע. הדמוקרטיה והתרבות המערבית פוגעים בסמכות שהיינו רגילים אליה באתיופיה. בנוסף לכך, בארץ ההורים תלויים לפעמים בילדיהם, שיעזרו להם בביטוח לאומי, בבנק וכדומה, ויתרגמו להם את הפקידים. כשההורה תלוי בנער - הסמכות נפגעת.

אני רואה את החבר'ה כאן בישיבה, ומקנא - למה אין כאן עוד עשרים או שלושים מבני הקהילה האתיופית? אם הם ילמדו בישיבה, הם יכולים בהמשך להיות מנהיגים ומובילים של הקהילה. זה חסר.
באתיופיה שמרנו על הגחלת, על התורה והמצוות בחירוף נפש. זה מה שהחזיק אותנו שלא להיטמע בין הגויים במשך 2,500 שנים. עברנו צרות אבות, פוגרומים, קהילת שלמו שנפגעו - ולא עזבנו את התורה. והנה בארץ - זה נפגע. זה כואב מאוד, וזה משפיע מאוד על הנוער.

אנשים רבים חווים פגיעה. גם לי אישית יצא ללכת ברחוב לתומי, והנה שוטר בא ודורש ממני תעודת זהות, ורואה אותי כ"פושע" בלי שעשיתי כלום.
נער אחד שעושה משהו רע - מוציא שם רע על כל הקהילה. צריכים להפסיק עם זה, ולראות אותנו בצורה אמיתית.
יש קשיי פרנסה רבים, שמשפיעים גם הם. משפחות רבות הם משפחות גדולות ב"ה, וההורים ללא מקצוע, משתכרים שכר מינימום. הנער לא מקבל דמי כיס, ולא יכול להרשות לעצמו הרבה דברים, אז הוא מחפש דברעים אחרות להשיג כסף.

גם במערכת החינוך יש תחושה של קיפוח. הקהילה האתיופית כבר ארבעים שנה בארץ, ולא שמעתי על מנהל בית ספר אתיופי. איך זה יתכן? כמה מורים יוצאי אתיופיה יש? כמה רבנים? כמה ר"מים בישיבות? אנחנו צריכים לפעול כדי שיהיו יותר ויותר, וזה ירומם את כל הקהילה. בעבר היו יותר מבני הקהילה בישיבות הסדר, וזה הולך ומצטמצם. צריך להחזיר את זה. לעשות "פנים אל פנים" בקרב הקהילה האתיופית, כדי לעודד אותם ללכת לישיבות הסדר, ולהפוך למנהיגים בקהילה.

אנחנו חיים בעידן של גאולה, ואנו רוצים להיות שותפים לגאולה הזאת. שמעתי שאומרים שהמשיח - אמו משבט דן, ואביו מיהודה... יש לנו חלק במשיח...

אנו מקווים שהדברים בע"ה יפעלו לטובה, ונזכה לקיבוץ גלויות ולקליטת עליה שלמה וטובה.
בע"ה נבחר בטוב, נוסיף אור וטוב בעולם, עד לגאולה השלמה.

ניתן לקבל את השיחה במייל בכל שבוע, בלי נדר, על ידי משלוח בקשה ל: metavhaaretz@gmail.com.


-------------------------------------------------------------------------------------------